Available courses

Кафедра публічного управління та менеджменту організацій

 

Назва курсу

МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІСУ

Мова викладання

українська

Викладач

Старченко Г.В., доцент кафедри публічного управління та менеджменту організацій Національного університету "Чернігівська політехніка", д.е.н., доцент

Профайл викладача

https://pumo.stu.cn.ua/member/starchenko-grygorij-volodymyrovych/

https://sgv.in.ua/

 1. Анотація курсу

Дистанційний курс «Менеджмент сервісу» складено відповідно до освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування у виробничій сфері» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування.

Основними завданнями вивчення дисципліни є вивчення теоретичних засад та їх ефективне застосування при управлінні сервісними підприємствами і організаціями незалежно від їх форми власності та видів економічної діяльності на всіх фазах життєвого циклу; забезпечення базових знань для розуміння менеджменту сервісу в системі ринкової економіки.

Програма курсу побудована з урахуванням сучасних поглядів науковців і практиків на складові управлінського процесу, послідовності ї85 формування та актуальності в умовах сьогодення; передбачає комплексне висвітлення основних положень сучасної управлінської думки. Все це підтверджує важливість опанування даного курсу здобувачами вищої освіти.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи та технології менедженту сервісу.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  • Змістовий модуль 1. Організаційні основи надання послуг та сервісного обслуговування технічно складних товарів.
  • Змістовий модуль 2. Надання сервісних послуг в різних сферах суспільного виробництва.

Дисципліна «Менеджмент сервісу» вивчається шляхом читання лекцій, проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів. На лекціях розглядається теоретичні основи менеджменту сервісу, розкривається сутність ефективного сервісу в управлінні підприємством, підвищення його ефективності. Набуття та закріплення практичних знань і навичок здійснюється у процесі проведення практичних занять.

Дисципліна вивчається один семестр. Семестровий контроль передбачає перевірку знань студентів з теорії і виявлення навичок застосування здобутих знань при розв’язанні практичних завдань, а також навичок самостійної роботи з навчальною і науковою літературою, також передбачено  виконання контрольної роботи, екзамен.


Метою вивчення дисципліни є формування в студентів необхідних теоретичних знань і практичних навичок із методології управління проектами (УП), яка є перспективним напрямом розвитку теорії менеджменту й набуває все більшого поширення в будьякій галузі.

Завдання курсу:

– дати уявлення студентам про основні теоретичні, методичні та організаційні основи проектного менеджменту;

– допомогти оволодіти методами управління проектами на всіх фазах життєвого циклу проекту;

– навчити застосовувати інструменти методології управління проектами;

– ознайомити з можливостями найпоширеніших в Україні програмних засобів управління проектами та навчити застосовувати;

– навчити студентів використовувати здобуті знання з управління проектами у практичній діяльності.

У результаті опанування курсу студенти навчаться:

– використовувати методи управління проектами при їх реалізації підприємствами будь-якої галузі;

– розуміти, які організаційні проблеми виникають у зв'язку з використанням методології управління проектами;

– створювати умови для здійснення проекту, визначати його стратегічні цілі, а також установлювати необхідні вимоги до кінцевих результатів проекту;

– створювати автоматизовану систему управління проектом, визначати функціональні можливості найпоширеніших програмних систем УП;

– інтерпретувати та застосовувати отриману інформацію про хід робіт щодо проекту;

– приймати фінансові стратегічні рішення стосовно розвитку проекту.

Здобуті знання можуть бути використані в практичній діяльності в процесі управління проектами.


Дисципліна «Операційний менеджмент» є базовою в підготовці майбутнього фахівця. Мета – дати студентам теоретичні основи і практичні навички у вирішенні основних питань підприємницької діяльності, формуванні у студентів організаційного мислення, навчити основам ефективного управління операційною системою підприємства.     

Мета викладання дисципліни – сформувати в студентів навички розроблення та удосконалення операційної системи підприємства, вміння ефективного управління галузевими операційними підсистемами, як основи забезпечення стратегічних цілей організації. Дати комплекс знань щодо базових принципів, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень та практичних методів управління основною діяльністю підприємства.


Студент повинен усвідомити, що операційна система є однією з найважливіших складових будь-якого підприємства, через що спеціалісту в галузі управління потрібно глибоке знання основ та категорійного апарату операційного менеджменту.

Вивчивши матеріали з управління виробництвом і операціями, майбутній менеджер повинен мати уявлення:

– про роль управління виробництвом і операціями в системі функцій управління розвитком організації;

– про значення виробничої стратегії, її зв'язки зі стратегією всієї організації;

– про умови, в яких приймаються виробничі і сервісні рішення;

– про операційний підхід у структурних рішеннях;

– про систему внутрішньо заводського планування і її взаємозв'язок з виробничим циклом;

– про принципи сучасної системи управління якістю;

– про логіку процесів матеріально-технічного забезпечення у виробництві;

знати:

– основні поняття операційного менеджменту;

– структуру елементів виробничої стратегії;

– основні етапи процесу прийняття виробничого (сервісного) рішення;

– види виробничих і організаційних структур;

– методи оцінювання і вибору виробничих процесів;

– статистичні методи контролю продукції і процесу;

уміти:

– здійснювати вибір мети, завдань і стратегій виробничої і сервісної діяльності в співвідношенні із загальними цілями і стратегіями організації;

– моделювати процес розроблення стратегії виробництва;

–  будувати дерево рішень і використовувати його для вирішення проблеми, яка виникла в процесі виробництва або надання послуги;

– розроблювати організаційні рішення при утворенні партнерств і проведенні реструктуризації;

– установлювати виробничі потужності;

– застосовувати методи і моделі оцінювання якості в різних сферах виробництва і послуг;

– установлювати взаємозв'язки і партнерства з постачальниками ресурсів.


Програма курсу «Управлінський аналіз на виробничих підприємствах» призначена для базової підготовки студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент».

В програму вивчення курсу закладені  основні розділи сучасного управлінського аналізу, теоретичні та практичні аспекти методики управлінського аналізу в системі управління підприємством. Теоретичні та методичні питання розглядаються з ракурсів оперативного, поточного та перспективного (стратегічного) видів управлінського аналізу. Програма передбачає набуття студентами теоретичних та практичних навичок проведення управлінського аналізу, а також ефективного використання його результатів в процесі прийняття управлінських рішень.

Курс «Управлінський аналіз на виробничих підприємствах» призваний забезпечити ефективне і раціональне управління виробничою діяльністю, набуття практичних навичок і компетенцій у прийнятті управлінських рішень.

Метою дисципліни вивчення курсу «Управлінський аналіз на виробничих підприємствах» є формування знань щодо методів системного оцінювання діяльності виробничих підприємств, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Логіка і структура курсу «Управлінський аналіз на виробничих підприємствах» дозволить студентам засвоїти необхідний обсяг знань, що дає можливість досягти високого рівня професійної та економічної компетентності майбутніх фахівців.

Завдання. Сформувати сучасне управлінське та економічне мислення студентів, забезпечити оволодіння ними знаннями та методами управлінського аналізу, економічних законів, процесів управління.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

- основне коло проблем, що вивчає управлінський аналіз та його місце і роль в системі економічних наук;

- зміст основних термінів, понять і категорій управлінського аналізу;

- сутність основних економічних методів та прийомів аналітичної оцінки;

- основні особливості та загальну характеристику фундаментальних положень управлінського аналізу;

вміти:

- користуватися основними термінами, поняттями і категоріями управлінського аналізу;

- самостійно аналізувати та систематизувати економічні та управлінські процеси і явища господарської діяльності виробничого підприємства;

- засвоїти предмет і методи управлінського аналізу;

- користуватися економічною та управлінською інформацією з різних джерел;

- організовувати і проводити управлінський аналіз діяльності виробничого підприємства;

- обґрунтувати цілі і підцілі підприємства, прив’язавши їх до часу, місця та виконавців;

- оцінити досягнення цілей підприємством з погляду їх пріоритетності;

- зорієнтувати діяльність формування на перспективу з врахуванням досягнутого рівня і реальних можливостей, підприємства і середовища, повнішого задоволення попиту споживачів на його продукцію (послуг);

- забезпечувати комплексний підхід до розвитку підприємства;

- розробити систему показників, яка б найповніше характеризувала нові суспільні явища і соціально-економічні процеси;

- систематизувати причини і фактори для найповнішого вивчення механізму зміни величини показників і створення передумов для бажаної їх зміни.

Предметом курсу є методи і моделі управлінського аналізу виробничого підприємства.

Проектний підхід є визнаним у світовій практиці державного управління.

Використання його сучасної методології і інструментарію дозволяє заощадити

близько 50-60 % часу і 50-60 % коштів, що витрачаються на реалізацію проектів і

програм.

Основними передумовами імплементації проектного підходу в публічне

управління є: потреба в структурах, орієнтованих на досягнення певної

мети/результату; наявність завдань з певними параметрами: проектним циклом,

витратами, часом і кінцевими результатами; динамічне оточення з елементами

невизначеності; складні і функціонально інтегровані завдання з інноваційними

елементами і необхідністю повної завершеності робіт; необхідність швидкої

реакції на зміни ринку з відповідною тривалістю опрацювання та вирішення

багатокритеріальних задач; наявність у діючих організаціях низки проектів, що не

досягають поставлених цілей.

Мета вивчення дисципліни: формування у майбутніх фахівців належних

практичних вмінь і навичок застосування універсального інструментарію

розробки та реалізації проектів з метою досягнення ефективного існування та

розвитку системи публічного управління та адміністрування.

Основним завданням вивчення дисципліни є забезпечення науково-

методичного підґрунтя опанування студентами основних інструментів управління

проектами в публічному управління.

Предмет дисципліни: процеси управління проектами, які здійснюються з

використанням специфічних методів та інструментів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

– сучасну методологію та технологію управління проектом та

усвідомлювати місце і роль управління проектом у загальній системі державного

управління;

– історію розвитку, накопичений досвід та стан управління проектами в

публічному управлінні в Україні та світі;

– зміст та структуру проекту, його життєвий цикл;

– теорію організації управління проектом;

– основний зміст та структуру процесу управління проектом.

Студент повинен вміти:

– застосовувати організаційний інструментарій управління проектом та

придбані професійні знання і навички на практиці;

– управляти проектом на всіх стадіях розвитку його життєвого циклу та

використовувати сучасні інформаційні технології.

Вивчення курсу передбачає отримання таких навичок:

– визначення цілей проекту та його обґрунтування;

– структурування проекту;

– розрахунку кошторису і складання бюджету проекту;

– складання календарних графіків виконання проекту, їх контролювання і

коригування плану реалізації проекту;

– управління ризиками проектної діяльності.

Результатом вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців

належної компетентності з ефективного управління проектами і програмами на

рівні району, міста, регіону, країни.

Для досягнення згаданих цілей важливе значення має курсова робота.


Объявления сайта

Starchenko G.V.
Мобільні додатки (mobile applications)
by Grygoriy Starchenko - Thursday, 17 January 2019, 5:00 PM